Adatkezelési tájékoztató

(2018. május 25-től hatályos)

Adatkezelő:

Név: Préda Ügyvédi Iroda

Székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.

Vezető ügyvéd neve: dr. Préda Katalin

Nyilvántartási szám: Budapesti Ügyvédi Kamara, 4387. számon nyilvántartásba véve

Elektronikus levélcím: office@preda.hu

Telefonszám: +36-30/660-9389

Az Adatkezelő adatkezelése során a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló többször módosított 2011. évi CXII. törvény ( Info. törvény), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. Praembulum

Az Adatkezelő a www.preda.hu honlapján híreket, információkat, cikkeket, előadásokat tesz közzé tevékenysége vonatkozásában, valamint a honlapon taláélható email címen elektronikus megkereséseket, üzeneteket fogad.

2. Önkéntes hozzájárulás

Az Érintett a honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat és a cookie szabályzatot.

3. Kezelt adatok

3.1. Ajánlatkérés

Ajánlatkérésre a Honlapon feltüntetett jogi szolgáltatásokra vonatkozóan van lehetőség, melynek során az Érintett e-mailben személyes adatokat adhat meg saját elhatározásából az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az üzenetben az Érintett által megadott adatokat kezeli az üzenet megválaszolása, illetve az abban foglalt további célból.

3.2 Elektronikus level küldése

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt vagy üzenetet az abban foglalt adatokkal együtt az adatközlés célja szerinti időtartamig tárol, de az utolsó üzenetküldéstől ill. Kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb 5 (öt) év elteltével töröl.

5. Adatkezelés célja

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az ajánlatkérések teljesítése, kapcsolattartás, illetve a számlázás lehetővé tétele, a  szerződés teljesítése érdekében tárolja és kezeli.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérően nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja megbízások esetében a szerződés teljesítése, egyéb esetekben az érintett hozzájárulása.

Az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben – egyéb jogalap hiányában  – Adatkezelő törli az Érintett adatait.

7. Adatok módosítása, törlése

Az Érintett a megadott adatait bármikor módosíthatja ill. helyesbítheti, vagy azok törlését kezdeményezheti.

8. Tájékoztatás kérése, érintettek jogai

Érintett  bármikor felvilágosítást, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, kapták meg az adatait. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg a megadott e-mail címre.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő – egyéb jogalap hiányában – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül törli az Érintett adatait.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Érintett ezen túl az Info.tv., a GDPR Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

10. Egyéb rendelkezések

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez megadott adatai során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult vele szemben kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki elektronikusan, kapcsolattartás céljából megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok pontosságáért  kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi szabályzatát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően módosítsa.

Az Adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a www.preda.hu internetes oldalán annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatást ad.

Cookie szabályzat

Technikai adatok, cookie

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Préda Ügyvédi Iroda fér hozzá.

A Préda Ügyvédi Iroda, illetve az alább megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Szolgáltató a következő cookie-t használja:

  • Biztonsági cookie.
  • Átmeneti (session) cookie: Érintett látogatása után automatikusan törlődnek.
  • Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

  • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
  • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.